Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Kúp 3 ks Kláštornej a hraj o pobyty v Tatrách“

kl_ta3

 

1. Spotrebiteľská súťaž „Kúp 3 ks Kláštornej a hraj o pobyty v Tatrách “ (ďalej aj „súťaž“)  je organizovaná spoločnosťou  Kláštorná s.r.o., Staničná 499, Kláštor pod Znievom (ďalej „organizátor“) pre spotrebiteľov kupujúcich  výrobky organizátora. Účelom súťaže je  propagácia a podpora predaja výrobkov organizátora.   

 

2. Tento dokument obsahuje  Pravidlá a všeobecné podmienky  pre účasť v spotrebiteľskej súťaži „Kúp 3 ks Kláštornej a hraj o pobyty v Tatrách“ (ďalej „Pravidlá“).

 

3. Do súťaže sa môžu zapojiť iba fyzické osoby s pobytom a adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktoré splnia podmienky súťaže (ďalej „súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločností Kláštorná s.r.o. a zamestnanci obchodných reťazcov podieľajúcich sa na tejto súťaži, ani ich blízki rodinní príslušníci (v zmysle Zákonníka práce § 40 odst. 5).

 

4. Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že

nastanú pochybnosti o splnení týchto Pravidiel, rozhodne o ich splnení resp. nesplnení organizátor.

 

5. Doba trvania súťaže sa určuje od 1.8.2013 do 31.12.2013 (ďalej aj „doba trvania súťaže“).

 

6. Podmienky pre účasť v tejto časti súťaže sú:

a)  zakúpenie min. 3 ks výrobkov značky Kláštorná – Kráľovná minerálnych vôd, ktorých  výrobcom je organizátor súťaže (ďalej aj „súťažné výrobky “) v maloobchodných predajniach v rámci celého územia Slovenskej republiky.

 

b)  zaslanie SMS na číslo 6675 v stanovenom tvare: KLAST_DDMM, pričom DDMM označuje deň, mesiac uskutočnenej kúpy súťažného výrobku uvedený na pokladničnom bloku.

Po zaslaní súťažnej SMS obdrží súťažiaci spätnú sms potvrdzujúcu úspešné zapojenie sa do súťaže. Cena spätnej SMS je max. 0,201 € s DPH. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o.

 

7. Do žrebovania budú zaradení iba súťažiaci, ktorí zaslali SMS na číslo a v tvare podľa bodu 6 Pravidiel v dobe trvania súťaže, a ktorých SMS boli prijaté na súťažné číslo v čase od 1.8.2013 (0:00) do 31.12.2013 (23:59).

 

8. Súťažiaci je povinný uchovať si pokladničný blok , ktorého údaje  uviedol v súťažnej SMS a v prípade výhry na požiadanie organizátora je povinný tento pokladničný blok predložiť. Pokiaľ sa organizátor s výhercom nedohodne inak, je výherca povinný pokladničný blok zaslať na adresu kancelárie organizátora (Kláštorná s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava) poštou.  

Za platné pokladničné bloky sa pre účely tejto súťaže budú považovať pokladničné bloky vydané v dobe trvania súťaže, obsahujúce tieto náležitosti:

- majúce zhodný dátum s dátumom uvedenom v zaslanej súťažnej SMS;

- viac ako 2/3 celkovej plochy bloku;

- jasne čitateľný dátum vydania bloku;

- položku preukazujúcu nákup  súťažných výrobkov uvedených a zakúpených na miestach podľa bodu  6 písm. a) týchto Pravidiel.

 

V prípade, ak výherca na požiadanie organizátora pokladničný blok nepredloží, resp. predloží pokladničný blok, ktorý nebude obsahovať niektorú z vyššie uvedených náležitostí, stráca nárok na výhru.

 

9. Výherca stráca nárok na výhru, ak:

a) na základe identifikácie výhercu organizátor zistí, že ide o osobu vylúčenú zo súťaže podľa bodu 3 Pravidiel;

b) ak sa organizátorovi nepodarilo ani opakovane ( t.j. 3 pokusy) skontaktovať s výhercom na telefónnom čísle, z ktorého bola zaslaná súťažná SMS;

c) ak si výherca neprevzal výhru podľa pokynov organizátora.

 

V prípade straty nároku na výhru organizátor určí ďalší postup.

 

10. Súťažiaci môžu v súťaži vyhrať každé súťažné kolo jednu z nasledovných výhier (1.-11. súťažné kola trvájú 14 kalendárnych dní, 12. súťažné kolo trvá 6 kalendárnych dní):

 

1. až 3. Výhra: víkendový pobyt v penzióne KUKUČKA, Tatranská Štrba.

(Výhra Víkendový pobyt zahŕňa pobyt na dve noci pre dve osoby s raňajkami, v termíne po dohode s penziónom KUKUČKA, Tatranská Štrba do termínu 30.6.2014, vrátane  jedného vstupu do sauny alebo masážnej vane a voľný vstup do posilňovne počas tohto pobytu).

 

11. Do žrebovania môže byť súťažiaci zaradený aj viackrát, a to za každú platnú SMS zaslanú z totožného telefónneho čísla, pričom vždy musí ísť o iný nákup podložený iným pokladničným blokom. V prípade, ak bude opakovane vyžrebovaný výherca, ktorý zaslal viac ako jednu SMS obsahujúcu rovnaký dátum nákupu, stráca tento výherca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený, pokiaľ na požiadanie organizátora nepredloží pokladničné bloky preukazujúce jednotlivé kúpy súťažných výrobkov, za ktoré zaslal súťažné sms.

 

12.  Výhercom sa stane súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný na základe náhodného výberu v sídle organizátora. Jednotlívé súťažné kola a žrebovania výhier sa uskutočnia podľa nasledovného harmonogramu.

 

    číslo súťažného kola

Trvanie súťažného kola/dátum prijatia SMS

žrebovanie

1. kolo

1.8. - 14.8.2013

20.8.2013

2. kolo

15.8. - 28.8.2013

3.9.2013

3. kolo

29.8. - 11.9.2013

17.9.2013

4. kolo

12.9. - 25.9.2013

1.10.2013

5. kolo

26.9. - 9.10.2013

15.10.2013

6. kolo

10.10. - 23.10.2013

29.10.2013

7. kolo

24.10. - 6.11.2013

12.11.2013

8. kolo

7.11. - 20.11.2013

26.11.2013

9. kolo

21.11. - 4.12.2013

10.12.2013

10. kolo

5.12. - 18.12.2013

19.12.2013

11. kolo

19.12. - 31.12.2013

8.1.2014

 

13. Všetci výhercovia budú o výhre telefonicky informovaní bezodkladne po uskutočnení žrebovania na telefónnom čísle, z ktorého bola zaslaná SMS výhercu. Zoznam výhercov bude zverejnený na www.klastorna.sk, a Facebook stránke Kláštorná – Kráľovná minerálnych vôd v rozsahu meno, priezvisko, obec a príslušná výhra.

 

14. Miesto a spôsob odovzdania výhier určí  organizátor.

 

15. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. prevzatie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. prevzatie výhry výhercovi určenému podľa Pravidiel súťaže budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným organizátorom. Náklady spojené s prevzatím výhry (napr. cestovné náklady a pod.) znáša výlučne výherca.

 

16. Záväzok organizátora súťaže poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom.

 

17. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu odovzdaním resp. prevzatím  výhry výhercom. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhry.

 

18. Organizátor nie je zodpovedný za nedoručenie SMS na číslo podľa bodu 6 písm. b) Pravidiel.  

 

19. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

20. Súťažiaci berie na vedomie, že v jednotlivých  maloobchodných predajniach môžu byť dostupné len niektoré značky výrobkov organizátora.   

 

21. Na výhry nevzniká právny nárok. Výhry zo súťaže nie je možné vymáhať a to ani súdnou cestou. 

 

22. Výhry určené do súťaže podliehajú zdaneniu podľa zákona č. 595/2003  Z.z. o dani z príjmov. Výhercovia sú zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených s výhrou v zmysle platných právnych predpisov. Výherca nesie všetky riziká súvisiace s výhrou

a s jej využívaním.

 

23. Všetky osobné údaje a informácie poskytnuté účastníkmi súťaže organizátorovi na účely súťaže budú použité a uchovávané výhradne pre potreby marketingovej činnosti organizátora súťaže súvisiacej s touto súťažou. Účastník súťaže zaslaním SMS do súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pre marketingové účely organizátora súťaže na čas trvania súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdania výhier výhercom ako aj bez finančnej náhrady použiť jeho meno a priezvisko v rámci publikovania informácií o tejto súťaži a v rámci akýchkoľvek marketingových aktivít spojených s touto súťažou. Získané osobné údaje sa spoločnosť zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou. Výhercovia strácajú nárok na výhry, ak pred ich  odovzdaním resp. prevzatím neposkytnú organizátorovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a písomné vyhlásenie o udelení súhlasu na použitie ich osobných údajov a prejavov osobnej povahy na účely spojené s touto súťažou.

 

24. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane doby trvania súťaže a v odôvodnených prípadoch súťaž ukončiť. Organizátor je oprávnený súťaž ukončiť najmä v prípade, ak počet platných SMS nebude aspoň vo výške dvojnásobku počtu výhier. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.

 

25. Odoslaním SMS súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s Pravidlami súťaže a vyjadruje s nimi svoj súhlas.

 

26. Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území Slovenskej republiky. Kompletné pravidlá sú počas doby trvania súťaže  k nahliadnutiu u organizátora súťaže a na webovej adrese organizátora:  www.klastorna.sk.

 

27. Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z.


© 2019 Kláštorná s.r.o.