vyrobna-linka

NOVÁ TECHNOLÓGIA

 

 

Spoločnosť Kláštorná s.r.o. v roku 2007 úspešne certifikovala systém manažérstva bezpečnosti potravín podľa EN ISO 22000: 2005. Z dôvodu kompletnej výmeny technológie v roku 2010 bolo potrebné prehodnotiť a aktualizovať celý zavedený systém manažérstva bezpečnosti potravín.

 

Preto, našou hlavnou prioritou začiatkom roka 2011 bolo úspešne prejsť certifikačným auditom a získať nový certifikát EN ISO 22 000. Priestor pre spoluprácu s obchodnými reťazcami v oblasti privátnych značiek nám otvára úspešná certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa medzinárodného potravinárskeho štandardu IFS.

 

Vrcholové vedenie spoločnosti Kláštorná s.r.o prijalo záväzok zaviesť, udržiavať systém manažérstva bezpečnosti potravín a trvalo zlepšovať jeho efektívnosť v súlade s požiadavkami normy EN ISO 22 000: 2005 a medzinárodného potravinárskeho štandardu IFS.

 

Implementácia SMBP predstavuje pre našu spoločnosť mnoho výhod, medzi ktoré patria:

 

 • Preukázanie plnenia požiadaviek nad rámec požiadaviek daných legislatívou,
 • Skvalitnenie systému riadenia,
 • Zlepšenie poriadku a zvýšenie efektívnosti v celej spoločnosti,
 • Zvýšenie dôvery verejnosti a štátnych kontrolných orgánov.

 

Systém manažérstva bezpečnosti potravín je dokumentovaný nasledovnými dokumentmi:

 

 • Príručka kvality systému manažérstva bezpečnosti potravín
 • Systém HACCP
 • Správna hygienická prax
 • Správna výrobná prax pre materiály a predmety určené pre styk s potravinami.
 • Smernice
 • Prevádzkové poriadky
 • Postupy

 

V roku 2010 spoločnosť Kláštorná s.r.o. zrealizovala jeden z najvýznamnejších projektov vo svojej ére, ktorým bola výmena technológie na plnenie minerálnej vody a nealkoholických nápojov do spotrebiteľských balení. Na základe tohto zmodernizovania výrobných technológií
a z toho vyplývajúceho zefektívnenia výrobného procesu sa spoločnosť radí medzi najmodernejších a kvalitatívne najvyššie postavených producentov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd v celoeurópskom priestore.

 

Zdrojom prírodnej minerálnej vody Kláštorná je vrt KM-1 (Kláštorný). V súlade s platnou legislatívou, ba až nad jej rámec dochádza v každej sekunde k automatickému monitorovaniu tohto vrtu za pomoci moderných monitorovacích prvkov umiestnených priamo vo vrte, resp. jeho zhlaví. Merané parametre vrtu, ako aj všetky protokoly z jeho analýz sú automaticky transformované do lokálneho informačného systému napojeného na Centrálny informačný systém Inšpektorátu kúpeľov a žriedel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Komplexná analýza minerálnej vody zo zdroja sa vykonáva v pravidelných intervaloch prostredníctvom akreditovaného laboratória, ktoré skúma, či minerálna voda spĺňa všetky príslušné biologické, mikrobiologické, fyzikálne, chemické a rádiologické požiadavky na ňu kladené. Už od samotného počiatku tým zabezpečujeme, aby Vaša Kráľovná minerálnych vôd nemala žiadnu chybičku krásy.

 

Preprava minerálnej vody z jej zdroja na miesto plnenia sa uskutočňuje potrubím schváleným príslušným orgánom na ochranu zdravia. Po tom, ako je prepravená na miesto jej plnenia, dochádza najprv k jej úprave vzduchom obohateným o ozón, postupom, ktorý je schválený Ministerstvom zdravotníctva na základe rozhodnutia MZ SR č. 05346/2006/IKŽ. Takto upravená minerálna voda sa zhromažďuje v akumulačných nádržiach, odkiaľ sa za pomoci čerpadla transportuje do sýtiaceho zariadenia, kde sa dosycuje oxidom uhličitým na požadovanú hodnotu CO2, prípadne sa mieša so sirupom. Kontrola kvality sa na tomto mieste vykonáva v niekoľkých bodoch, t.j. pred samotnou akumuláciou, v akumulácii ako aj za akumuláciou, t.j. pred jej naplnením do spotrebiteľského balenia. Po naplnení produktu do fliaš sú tieto následne uzatvorené uzávermi, označené dátumom minimálnej trvanlivosti a balené do skupinových balení.


V rámci systému HACCP implementovaného v rámci spoločnosti sú identifikované rozhodujúce kontrolné body (CCP) a kontrolné body (CP), v rámci ktorých dochádza k neustálemu monitorovaniu kvality plneného produktu. Spoločnosť disponuje vlastným, kvalitne vybaveným laboratóriom, v ktorom dokáže rýchlo určovať a stanovovať kvalitu výrobku a v prípade problému rýchlo reagovať. 


Kontrola výrobkov zároveň prebieha aj v nezávislom akreditovanom leaboratóriu.
V roku 2007 spoločnosť Kláštorná s.r.o. úspešne certifikovala systém manažérstva bezpečnosti potravín podľa STN EN ISO 22 000: 2005 a stala sa tak držiteľom certifikátu STN EN ISO 22 000:2005.


V súčasnosti v súvislosti so sprevádzkovaním novej technológie prebieha v rámci spoločnosti certifikácia výrobných procesov podľa najvyšších štandardov kvality.
Aj takýmto spôsobom má spoločnosť za cieľ presviedčať svojich zákazníkov, ako aj spotrebiteľov o vysokej kvalite jej produktov a zaraďuje sa tak medzi lídrov v oblasti kvality.


© 2019 Kláštorná s.r.o.