Kupuj Kláštornú a vyhraj večeru s MISS

sutaz s tesco extra big
 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „ Kupuj Kláštornú a vyhraj večeru s Miss“
 
1. Spotrebiteľská súťaž „ Kupuj Kláštornú  a vyhraj  večeru  s Miss“    (ďalej  aj  „súťaž“)    je organizovaná spoločnosťou  Kláštorná s.r.o., Staničná 499, Kláštor pod Znievom (ďalej „organizátor“) pre spotrebiteľov kupujúcich  výrobky organizátora.  Účelom  súťaže  je  propagácia a podpora predaja výrobkov organizátora.  
 
2. Tento dokument obsahuje  Pravidlá a všeobecné podmienky  pre účasť v spotrebiteľskej súťaži „ Kupuj Kláštornú a vyhraj večeru s Miss“ (ďalej „Pravidlá“).
 
3. Do súťaže sa môžu zapojiť iba fyzické osoby s pobytom a adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktoré splnia podmienky súťaže (ďalej „súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločností Kláštorná  s.r.o.  a  zamestnanci predajní  TESCO EXTRA, ani ich blízki rodinní príslušníci (v zmysle Zákonníka práce § 40 odst. 5).  
 
4. Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že  nastanú pochybnosti o splnení týchto Pravidiel, rozhodne o ich splnení resp. nesplnení organizátor.  
 
5. Doba trvania súťaže sa určuje od 3.5.2012 do 27.5.2012 (ďalej aj „doba trvania súťaže“).  
 
6. Podmienky pre účasť v tejto časti súťaže sú:
a)   zakúpenie  akýchkoľvek  6 kusov výrobkov  značky Kláštorná, ktorých  výrobcom  alebo výhradným distribútorom je organizátor súťaže  (ďalej  aj  „výrobky  organizátora“)  v rámci jedného nákupu  v predajniach typu TESCO EXTRA:  
 
HM Tesco Extra Zvolenská 8, 97401 Banská Bystrica
HM Tesco Extra Medza 15, 05201 Spišská Nová Ves
HM Tesco Extra, Veterná 40, 91704 Trnava
HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25, 85104 Bratislava - Petržalka,
HM Tesco Extra Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava - Ružinov
HM Tesco Extra Obchodná 9520/4, 96001 Zvolen
HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959, 84105 Bratislava - Karlova Ves.
 
b)   zaslanie SMS  na číslo  0948 285 848  v stanovenom  tvare  obsahujúcom  číslo  dokladu o zakúpení výrobkov organizátora podľa písm. a) tohto bodu, a to v tvare: číslo pokladničného bloku.
 
7. Do žrebovania budú zaradení iba súťažiaci, ktorí zaslali SMS na číslo a v tvare podľa bodu 6 Pravidiel  v dobe trvania súťaže, a ktorých  SMS  boli  prijaté  na  súťažné  číslo  v čase  od 3.5.2012 (0:00) do 27.5.2012 (0:00).
 
8. Súťažiaci je povinný uchovať  si pokladničný blok, ktorého číslo uviedol v súťažnej SMS a v prípade výhry na požiadanie organizátora je povinný tento pokladničný blok predložiť.  Za platné pokladničné bloky sa pre účely tejto súťaže budú považovať pokladničné bloky vydané v dobe trvania súťaže, obsahujúce tieto náležitosti:  
- viac ako 2/3 celkovej plochy bloku;
- jasne čitateľný dátum vydania bloku;
- položku preukazujúcu nákup   výrobkov organizátora   uvedených v bode   6 písm. a)  týchto Pravidiel v požadovanom počte 6 kusov.
 
V prípade, ak výherca na požiadanie organizátora pokladničný blok nepredloží, resp. predloží pokladničný blok, ktorý  nebude  obsahovať  niektorú  z vyššie  uvedených  náležitostí,  stráca nárok na výhru.  
 
9. Súťažiaci môže v súťaži vyhrať:
a. ako prvú cenu  stretnutie  s víťazkou  súťaže Miss Slovensko 2012     zahŕňajúce večeru na určenom mieste a v určenom čase podľa pokynov organizátora.  
b. ako druhú cenu stretnutie s víťazkou  súťaže Miss Kláštorná  2012  zahŕňajúce  večeru  na určenom mieste a v určenom čase podľa pokynov organizátora.  
c. ako tretiu cenu celoročný pitný režim od spoločnosti Kláštorná s.r.o. a to 1 paletu prírodnej minerálnej vody Kláštorná.
 
10.  Do žrebovania môže byť  zaradený  súťažiaci  zasielajúci  SMS  z totožného  telefónneho čísla aj viackrát, a to za každú platnú SMS obsahujúcu  iné  číslo  pokladničného  dokladu preukazujúceho ďalší nákup výrobkov organizátora podľa bodu 6 Pravidiel.  
 
11.  Výhercom sa stane súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný na základe náhodného výberu v sídle organizátora po skončení doby trvania súťaže. Žrebovanie prebehne dňa 7.6.2012.  
   
12. Výherca bude o výhre  telefonicky  informovaný bezodkladne po uskutočnení žrebovania na telefónnom čísle, z ktorého bola zaslaná SMS výhercu.  
 
13. Predmet výhry podľa bodu 9 písm. a a b, sa uskutoční v čase a na mieste podľa pokynov organizátora súťaže oznámených vhodným spôsobom výhercovi, najneskôr však do 30.9.2012. Odovzdanie výhry celoročný pitný režim sa uskutoční na mieste a v čase určenom organizátorom, pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak.
 
14. Organizátor si vyhradzuje  právo  určiť  a meniť  čas  a miesto  podľa  bodu  14  Pravidiel. Náklady spojené s prevzatím výhry  (napr.  cestovné náklady  a pod.)  znáša výlučne výherca. Organizátor znáša výlučne náklady spojené so zabezpečením účasti Miss Slovensko 2012/Miss Kláštorná 2012 na stretnutí na určenom mieste a v určenom čase a náklady za jedlá a nápoje požité výhercom na  tomto  stretnutí v súvislosti  s konzumáciou večere. Organizátor znáša náklady za doručenie  celoročného  pitného  režimu  na miesto  odovzdania  celoročného
pitného režimu.
 
15. Záväzok organizátora súťaže  odovzdať  výhercovi  výhru  sa považuje za splnený uskutočnením úkonov potrebných na uskutočnenie  a realizáciu  predmetu výhry, t.j.  zabezpečením účasti víťazky  súťaže Miss Slovensko 2012/Miss Kláštorná 2012 na  stretnutí na  určenom mieste a v určenom čase za určeným  účelom  -    stretnutie  spojené  s  večerou s výhercom  a oznámenie týchto skutočností výhercovi.  Záväzok organizátora odovzdať výhercovi výhru celoročný pitný režim sa považuje za splnený  doručením  celoročného pitného  režimu v čase a na mieste určených  podľa  bodu  13  Pravidiel.  Výherca  potvrdí prevzatie výhry celoročný pitný režim svojím podpisom. 

 

16. Výherca stráca nárok na výhru, ak:
a) na základe identifikácie výhercu organizátor zistí, že ide o osobu vylúčenú zo súťaže podľa bodu 3 Pravidiel;
b) ak sa organizátorovi nepodarilo ani opakovane ( t.j. 2 pokusy) skontaktovať s výhercom na telefónnom čísle, z ktorého bola zaslaná súťažná SMS;
c) ak sa výherca nedostaví na stretnutie s Miss Slovensko  2012  v čase  a na mieste  podľa pokynov organizátora bez predchádzajúceho oznámenia organizátorovi a bez uvedenia dôležitých dôvodov znemožňujúcich mu účasť na stretnutí;
d) ak sa výherca nedostaví na stretnutie s Miss Kláštorná 2012 v čase  a na  mieste  podľa pokynov organizátora  bez predchádzajúceho oznámenia organizátorovi a bez uvedenia dôležitých dôvodov znemožňujúcich mu účasť na stretnutí;  
e)  ak si výherca neprevezme  výhru celoročný pitný režim v čase  a na mieste  určenom organizátorom bez dôležitých dôvodov, znemožňujúcich mu prevzatie výhry.
 
Dôležité dôvody podľa písm. c), d), e) je výherca povinný  oznámiť  organizátorovi  bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich  dozvie.  Odôvodnenosť neprevzatia výhry a posúdenie nároku na stratu výhry posúdi organizátor.    
 
17. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhry.
 
18. Organizátor nie je zodpovedný za  nedoručenie  SMS  na  číslo  podľa  bodu  6  písm.  b) Pravidiel.  
 
19. Akékoľvek náklady vzniknuté súťažiacemu v súvislosti so zrušením  resp. zmenou miesta, času a dátumu  stretnutia  s Miss  Slovensko 2012/Miss Kláštorná 2012  znáša  výlučne súťažiaci. V prípade zrušenia  stretnutia  resp. zmeny miesta, času a dátumu  stretnutia s Miss Slovensko  2012/ Miss Kláštorná 2012  nevzniká  súťažiacemu  nárok  na  akúkoľvek  peňažnú resp. nepeňažnú kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.  
 
20. Súťažiaci berie na vedomie, že v jednotlivých  predajniach TESCO EXTRA   môžu  byť dostupné len niektoré výrobkov značky Kláštorná.   
 
21. Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru zo súťaže nie je možné vymáhať a to ani súdnou cestou.   
 
22. Výhry  určené do súťaže podliehajú zdaneniu podľa zákona č. 595/2003  Z.z. o dani z príjmov. Výhercovia sú zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených s výhrou v zmysle platných právnych predpisov. Výherca nesie všetky riziká súvisiace s výhrou  a s jej využívaním.  
 
23. Všetky osobné údaje a informácie uvedené  súťažiacimi  v  ich  zásielkach  určených  do súťaže budú použité a uchovávané výhradne pre potreby marketingovej činnosti organizátora súťaže súvisiacej s touto súťažou. Účastník súťaže zaslaním  SMS do  súťaže vyjadruje  svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pre marketingové  účely  organizátora súťaže na čas trvania súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdania  výhier  výhercom  ako  aj  bez finančnej náhrady použiť jeho meno a priezvisko v rámci  publikovania  informácií  o  tejto súťaži a v rámci akýchkoľvek marketingových aktivít  spojených  s  touto  súťažou.  Získané osobné údaje sa spoločnosť zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou. Výherca  stráca nárok na výhru,  ak  pred  jej odovzdaním  neposkytne organizátorovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa,  telefónne číslo a písomné vyhlásenie o udelení súhlasu na použitie jeho osobných údajov a prejavov osobnej povahy na účely spojené s touto súťažou. 


24. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia  a  vyhradzuje  si  tiež  právo  upraviť  pravidlá  a  podmienky  súťaže, vrátane doby trvania súťaže a v odôvodnených prípadoch súťaž ukončiť. Organizátor je oprávnený súťaž ukončiť najmä v prípade,  ak  počet  platných SMS  nebude  aspoň  vo  výške dvojnásobku počtu  výhier. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.
 
25. Odoslaním SMS súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s Pravidlami súťaže a vyjadruje s nimi svoj súhlas.
 
26. Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území Slovenskej republiky. Kompletné pravidlá sú počas doby trvania súťaže  k nahliadnutiu u organizátora súťaže a na webovej adrese organizátora:  www.klastorna.sk. 


27. Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z.


© 2019 Kláštorná s.r.o.