Súťaž s Billou

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „ Kúp a vyhraj Lístky na koncert GUNS N´ ROSES“
 
1. Spotrebiteľská súťaž „Kúp a Vyhraj lístky na koncert GUNS N´ ROSES“ (ďalej aj „súťaž“) 

je organizovaná spoločnosťou  Kláštorná s.r.o., Staničná 499, Kláštor pod  Znievom 

(ďalej „organizátor“) pre spotrebiteľov kupujúcich  výrobky organizátora.  Účelom  súťaže 

je  propagácia a podpora predaja výrobkov organizátora.  
 
2. Tento dokument obsahuje  Pravidlá a všeobecné podmienky  pre účasť v spotrebiteľskej súťaži

„ Kúp a Vyhraj lístky na koncert GUNS N´ ROSES“ (ďalej „Pravidlá“).
 

3. Do súťaže sa môžu zapojiť iba fyzické osoby s pobytom a adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktoré splnia podmienky súťaže (ďalej „súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločností Kláštorná s.r.o. a  zamestnanci obchodných reťazcov  podieľajúcich sa na  tejto súťaži, ani ich blízki rodinní príslušníci (v zmysle Zákonníka práce § 40 odst. 5).  
 
4. Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že  nastanú pochybnosti o splnení týchto Pravidiel, rozhodne o ich splnení resp. nesplnení organizátor.  
 

klastorna_billa_big

5. Doba trvania súťaže sa určuje od 6.6.2012 do 26.6..2012 (ďalej aj „doba trvania súťaže“).  
 
6. Podmienky pre účasť v tejto časti súťaže sú:
a)  zakúpenie  6 kusov výrobkov značky Kláštorná a to konkrétne:  
   - Kláštorná – jemne sýtený nealkoholický nápoj s príchuťou Pomelo – Lipový kvet, 1,5 l
   - Kláštorná – jemne sýtený nealkoholický nápoj s príchuťou Marhuľa – Lotosový kvet, 1,5 l
   - Kláštorná  –  jemne  sýtený  nealkoholický  nápoj  s príchuťou Hruška  – Pomarančový  kvet 1,5 l
  b) zaslanie SMS  na číslo  0948 976 032  v stanovenom tvare obsahujúcom číslo pokladničného bloku  uvedenom na pokladničnom bloku,  ktorým  bol  uskutočnený  nákup výrobkov organizátora podľa písm. a) tohto bodu.   
 
7. Do žrebovania budú zaradení iba súťažiaci, ktorí zaslali SMS na číslo a v tvare podľa bodu 6 Pravidiel  v dobe trvania súťaže, a ktorých  SMS  boli  prijaté  na  súťažné  číslo  v čase  od 6.6..2012 (0:00) do 26.6..2012 (23:59).
 
8. Súťažiaci  je povinný uchovať si pokladničný blok  , ktorého číslo uviedol v súťažnej SMS a v prípade výhry na požiadanie organizátora je povinný tento pokladničný blok predložiť (zaslať na adresu organizátora poštou).  
Za platné pokladničné bloky sa pre účely tejto súťaže budú považovať pokladničné bloky vydané v dobe trvania súťaže, obsahujúce tieto náležitosti:  
- majú zhodné číslo pokladničného bloku uvedenom v zaslanej súťažnej SMS
- viac ako 2/3 celkovej plochy bloku;
- jasne čitateľný dátum vydania bloku;
- položku preukazujúcu nákup   výrobkov organizátora   uvedených v bode   6 písm. a)  týchto
Pravidiel v požadovanom počte 6 kusov v rámci jedného nákupu.  V prípade, ak výherca na požiadanie organizátora pokladničný blok nepredloží, resp. predloží pokladničný blok,  ktorý  nebude  obsahovať  niektorú  z vyššie  uvedených  náležitostí,  stráca nárok na výhru.  
 
9. Výherca stráca nárok na výhru, ak:
a) na základe identifikácie výhercu organizátor zistí, že ide o osobu vylúčenú zo súťaže podľa bodu 3 Pravidiel;
b) ak sa organizátorovi nepodarilo ani opakovane ( t.j. 2 pokusy) skontaktovať s výhercom na telefónnom čísle, z ktorého bola zaslaná súťažná SMS;
c) ak si výherca neprevzal výhru podľa pokynov organizátora;
d) ak sa výhercovi nepodarilo doručiť výhru.
 
10. Súťažiaci môže v súťaži vyhrať jednu z nasledovných cien:
 50 x 2 bežné  lístky na koncert    skupiny Guns N´ Roses, ktorý  sa uskutoční dňa 13.7.2012 na Letisku Piešťany (ďalej len „výhra“).   
 
11. Do žrebovania môže byť súťažiaci zaradený aj viackrát, a to za každú platnú SMS zaslanú z totožného telefónneho čísla, pričom vždy musí ísť o iný nákup podloženým iným pokladničným blokom. V prípade, ak bude opakovane vyžrebovaný výherca, ktorý zaslal viac ako jednu SMS obsahujúcu rovnaké číslo pokladničného bloku, stráca tento výherca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
 
12.  Výhercom sa stane súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný na základe náhodného výberu v sídle organizátora po skončení doby trvania súťaže.   Žrebovanie prebehne dňa 29.6.2012.  
 
13. Všetci výhercovia budú o výhre  telefonicky  informovaní  bezodkladne  po  uskutočnení žrebovania na telefónnom čísle, z ktorého bola zaslaná SMS výhercu. Zoznam výhercov bude zverejnený na www.klastorna.sk.
 
14. Všetky  výhry   budú  výhercom odovzdané  do  11.7.2012.    Pokiaľ  sa  organizátor nedohodne s výhercom inak,  organizátor odovzdá výhercovi výhru  v sídle  organizátora. Výherca je povinný prevziať výhru  u organizátora  do  11.7.2012.    V  prípade  doručovania výhry poštou sa za odovzdanie výhry považuje jej odovzdanie na poštovú prepravu.  
 
15. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. prevzatie výhry. Pokyny potrebné pre  odovzdanie,  resp.  prevzatie  výhry  výhercovi  určenému  podľa Pravidiel súťaže budú oznámené  vhodným  spôsobom  stanoveným  organizátorom. Náklady spojené s prevzatím výhry (napr. cestovné náklady a pod.) znáša výlučne výherca.
 
16. Záväzok organizátora súťaže poskytnúť výhercovi  výhru  sa  považuje  za  splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom.
 
17. Nebezpečenstvo škody na  výhre  prechádza na výhercu odovzdaním resp. prevzatím výhry výhercom. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhry.
 
18. Organizátor nie je zodpovedný za  nedoručenie  SMS  na  číslo  podľa  bodu  6  písm.  b) Pravidiel.  Organizátor súťaže nie je zodpovedný za stratu či poškodenie výhry počas prepravy.


19. Organizátor súťaže nezodpovedá za prípadné zrušenie koncertu, resp. zmenu miesta, času a dátumu koncertu.  Akékoľvek náklady vzniknuté súťažiacemu v súvislosti  so  zrušením koncertu resp. zmenou miesta, času a dátumu  koncertu  znáša  výlučne  súťažiaci. V prípade zrušenia koncertu resp. zmeny miesta, času a dátumu koncertu nevzniká  súťažiacemu nárok na akúkoľvek peňažnú resp. nepeňažnú kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.  
 
20. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po  preukázaní oprávnenia  zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
 
21. Súťažiaci berie na vedomie, že v jednotlivých   maloobchodných  predajniach môžu  byť dostupné len niektoré značky výrobkov organizátora.   
 
22. Na výhry nevzniká právny nárok. Výhry zo súťaže nie je možné vymáhať a to ani súdnou cestou.   
 
23. Výhry  určené do súťaže podliehajú zdaneniu podľa zákona č. 595/2003  Z.z. o dani z príjmov. Výhercovia sú zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených  s výhrou v zmysle platných právnych predpisov. Výherca nesie všetky riziká súvisiace s výhrou  a s jej využívaním.  
 
24. Všetky osobné údaje a  informácie uvedené účastníkmi súťaže v  ich zásielkach určených do súťaže budú použité a uchovávané výhradne pre potreby marketingovej činnosti organizátora súťaže súvisiacej s touto súťažou. Účastník súťaže zaslaním  SMS  do  súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pre marketingové účely organizátora súťaže na čas trvania súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdania  výhier  výhercom ako aj bez finančnej náhrady použiť jeho meno a priezvisko v rámci publikovania informácií o tejto súťaži a v rámci akýchkoľvek  marketingových  aktivít  spojených  s  touto  súťažou.
Získané osobné údaje sa spoločnosť zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou. Výhercovia  strácajú nárok na  výhry,  ak  pred  ich    odovzdaním  resp.  prevzatím  neposkytnú organizátorovi  osobné  údaje v rozsahu meno,  priezvisko,  adresa,  telefónne  číslo  a  písomné vyhlásenie o udelení súhlasu na použitie ich osobných údajov a prejavov osobnej povahy na účely spojené s touto súťažou.
 
25. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane doby trvania súťaže a v odôvodnených prípadoch súťaž ukončiť. Organizátor je oprávnený súťaž ukončiť najmä v prípade,  ak  počet  platných SMS  nebude  aspoň  vo  výške dvojnásobku počtu  výhier. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.
 
26. Odoslaním SMS súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s Pravidlami súťaže a vyjadruje s nimi svoj súhlas.
 
27. Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území Slovenskej republiky. Kompletné pravidlá sú počas doby trvania súťaže  k nahliadnutiu u organizátora súťaže a na webovej adrese organizátora:  www.klastorna.sk.


28. Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z.


© 2019 Kláštorná s.r.o.