Kupuj Kláštornú a vyhraj lístky na GUNS N’ ROSES

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „ Kúp a vyhraj“


 
1. Spotrebiteľská súťaž  „Kúp  a Vyhraj“  (ďalej  aj  „súťaž“)    je  organizovaná 

spoločnosťou Kláštorná s.r.o., Staničná 499, Kláštor pod Znievom (ďalej „organizátor“)

pre spotrebiteľov kupujúcich  výrobky organizátora. Účelom súťaže je  propagácia

a podpora predaja výrobkov organizátora.  
 
2. Tento dokument obsahuje  Pravidlá a všeobecné podmienky  pre účasť v spotrebiteľskej súťaži „ Kúp a Vyhraj“ (ďalej „Pravidlá“).
 

3. Do súťaže sa môžu zapojiť iba fyzické osoby  s  pobytom  a  adresou  pre  doručovanie  na území Slovenskej republiky, ktoré splnia podmienky súťaže (ďalej „súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločností Kláštorná s.r.o. a  zamestnanci obchodných reťazcov  podieľajúcich sa na  tejto súťaži, ani ich blízki rodinní príslušníci (v zmysle Zákonníka práce § 40 odst. 5).  
 
4. Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že  nastanú pochybnosti o splnení týchto Pravidiel, rozhodne o ich splnení resp. nesplnení organizátor.  
 
5. Doba trvania súťaže sa určuje od 1.4.2012 do 10.6.2012 (ďalej aj „doba trvania súťaže“).  


Vyhraj vstupenky na guns n’roses

 
6. Podmienky pre účasť v tejto časti súťaže sú:
a)   zakúpenie  akýchkoľvek  6  kusov  výrobkov  značiek Kláštorná, Slatina, UP, UPGRADE a Tune UP, ktorých  výrobcom alebo výhradným distribútorom  je organizátor súťaže v rámci jedného nákupu    (ďalej  aj  „výrobky  organizátora“)  v maloobchodných  predajniach  v rámci celého územia Slovenskej republiky,    
b)   zaslanie SMS  na  číslo  0948 08 09 86  v tvare  obsahujúcom  číslo  pokladničného  bloku uvedenom na pokladničnom bloku alebo 16-násť miestny kód DKP uvedenom na pokladničnom bloku v prípade,  že  pokladničný  blok  neobsahuje  číslo  pokladničného  bloku, ktorým bol uskutočnený nákup výrobkov organizátora podľa písm. a) tohto bodu.   
 
7. Do žrebovania budú zaradení iba súťažiaci, ktorí zaslali SMS na číslo a v tvare podľa bodu 6 Pravidiel  v dobe trvania súťaže, a ktorých  SMS  boli  prijaté  na  súťažné  číslo  v čase  od 1.4.2012 (0:00) do 10.6.2012 (23:59).
 
8. Súťažiaci je povinný uchovať si pokladničný blok  , ktorého číslo uviedol v súťažnej SMS a v prípade výhry na požiadanie organizátora je povinný tento pokladničný blok predložiť. Pokiaľ sa organizátor  s výhercom nedohodne inak, je výherca povinný pokladničný  blok zaslať na adresu organizátora (Kláštorná s.r.o., Staničná 499, Kláštor pod Znievom) poštou. Za platné pokladničné bloky sa pre účely tejto súťaže budú považovať pokladničné bloky vydané v dobe trvania súťaže, obsahujúce tieto náležitosti:  
- majúce  zhodné číslo pokladničného bloku alebo číslo DKP  s číslom pokladničného  bloku alebo číslom DKP uvedenom v zaslanej súťažnej SMS;
- viac ako 2/3 celkovej plochy bloku;
- jasne čitateľný dátum vydania bloku; - položku preukazujúcu nákup   výrobkov organizátora   uvedených v bode   6 písm. a)  týchto Pravidiel v požadovanom počte 6 kusov v rámci jedného nákupu.
 
V prípade, ak výherca na požiadanie organizátora pokladničný blok nepredloží, resp. predloží pokladničný  blok,  ktorý  nebude obsahovať niektorú z vyššie  uvedených  náležitostí,  stráca nárok na výhru.  
 
9. Výherca stráca nárok na výhru, ak:
a) na základe identifikácie výhercu organizátor zistí, že ide o osobu vylúčenú zo súťaže podľa bodu 3 Pravidiel;
b) ak sa organizátorovi nepodarilo ani opakovane ( t.j. 2 pokusy) skontaktovať s výhercom na telefónnom čísle, z ktorého bola zaslaná súťažná SMS;
c) ak si výherca neprevzal výhru podľa pokynov organizátora;
d) ak sa výhercovi nepodarilo doručiť výhru.
 
10. Súťažiaci môže v súťaži vyhrať jednu z nasledovných cien:
10 x 2 VIP lístky  a  100 x 2 bežné lístky na koncert    skupiny  Guns  N´  Roses,  ktorý  sa uskutoční dňa 13.7.2012 na Letisku Piešťany (ďalej len „výhra“).   
 
11. Do žrebovania môže byť súťažiaci zaradený aj viackrát, a to za každú platnú SMS zaslanú z totožného telefónneho čísla, pričom vždy musí ísť o iný nákup podloženým iným pokladničným blokom. V prípade, ak bude opakovane vyžrebovaný výherca, ktorý zaslal viac ako jednu SMS obsahujúcu rovnaké číslo pokladničného bloku, stráca tento výherca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
 
12.  Výhercom sa stane súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný na základe náhodného výberu v sídle organizátora po skončení doby trvania súťaže.   Žrebovanie prebehne dňa 15.6.2012.  
 
13. Všetci výhercovia budú o výhre  telefonicky  informovaní  bezodkladne  po  uskutočnení žrebovania na telefónnom čísle, z ktorého bola zaslaná SMS výhercu. Zoznam výhercov bude zverejnený na www.klastorna.sk.
 
14. Všetky výhry  budú  výhercom odovzdané do 7.7.2012.  Pokiaľ sa organizátor nedohodne s výhercom inak,  organizátor odovzdá výhercovi výhru  v sídle  organizátora.  Výherca  je povinný prevziať výhru u organizátora do 7.7.2012.   V prípade doručovania výhry poštou sa za odovzdanie výhry považuje jej odovzdanie na poštovú prepravu.  
 
15. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. prevzatie výhry. Pokyny potrebné pre  odovzdanie,  resp.  prevzatie  výhry  výhercovi  určenému  podľa Pravidiel súťaže budú oznámené vhodným spôsobom  stanoveným  organizátorom. Náklady spojené s prevzatím výhry (napr. cestovné náklady a pod.) znáša výlučne výherca. 


16. Záväzok organizátora súťaže poskytnúť výhercovi  výhru  sa  považuje  za  splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom.
 
17.  Nebezpečenstvo škody na  výhre  prechádza na výhercu odovzdaním resp. prevzatím výhry výhercom. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhry.


18. Organizátor nie je zodpovedný za  nedoručenie  SMS  na  číslo  podľa  bodu  6  písm.  b) Pravidiel.  Organizátor súťaže nie je zodpovedný za stratu či poškodenie výhry počas prepravy.
 
19. Organizátor súťaže nezodpovedá za prípadné zrušenie koncertu, resp. zmenu miesta, času a dátumu koncertu.  Akékoľvek náklady vzniknuté  súťažiacemu v súvislosti  so  zrušením koncertu resp. zmenou miesta, času a dátumu  koncertu  znáša  výlučne  súťažiaci. V prípade zrušenia koncertu resp. zmeny miesta, času a dátumu koncertu nevzniká  súťažiacemu  nárok na akúkoľvek peňažnú resp. nepeňažnú kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.  
 
20. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu  zástupcovi,  po  preukázaní  oprávnenia  zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
 
21. Súťažiaci berie na vedomie, že v jednotlivých maloobchodných predajniach môžu  byť dostupné len niektoré značky výrobkov organizátora.   
 
22. Na výhry nevzniká právny nárok. Výhry zo súťaže nie je možné vymáhať a to ani súdnou cestou.   
 
23. Výhry  určené do súťaže podliehajú zdaneniu podľa zákona č. 595/2003  Z.z.  o dani z príjmov. Výhercovia sú zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených s výhrou v zmysle platných právnych predpisov. Výherca nesie všetky riziká súvisiace s výhrou a s jej využívaním.  
 
24. Všetky osobné údaje a informácie uvedené účastníkmi súťaže v ich zásielkach určených do súťaže budú použité a uchovávané výhradne pre potreby marketingovej činnosti organizátora súťaže súvisiacej s touto súťažou. Účastník súťaže zaslaním  SMS  do  súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pre marketingové účely organizátora súťaže na čas trvania súťaže, jej vyhodnotenia a odovzdania  výhier  výhercom ako aj bez finančnej náhrady použiť  jeho meno a priezvisko v rámci publikovania  informácií o tejto súťaži a v rámci akýchkoľvek marketingových  aktivít  spojených  s  touto  súťažou.
Získané osobné údaje sa spoločnosť zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou. Výhercovia  strácajú nárok na  výhry,  ak  pred  ich  odovzdaním  resp.  prevzatím  neposkytnú organizátorovi  osobné  údaje v rozsahu meno, priezvisko,  adresa,  telefónne  číslo  a  písomné vyhlásenie o udelení súhlasu na použitie ich osobných údajov a prejavov osobnej povahy na účely spojené s touto súťažou.
 
25. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane doby trvania súťaže a v odôvodnených prípadoch súťaž ukončiť. Organizátor je oprávnený súťaž ukončiť najmä v prípade,  ak  počet  platných SMS  nebude  aspoň  vo  výške dvojnásobku počtu  výhier. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.
 
26. Odoslaním SMS súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s Pravidlami súťaže a vyjadruje s nimi svoj súhlas.


27. Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase  jej konania na území Slovenskej republiky. Kompletné pravidlá sú počas doby trvania súťaže  k nahliadnutiu u organizátora súťaže a na webovej adrese organizátora:  www.klastorna.sk.
 
28. Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z.


© 2019 Kláštorná s.r.o.